По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
„WonderForest“ изрично се фокусира върху въпроса какви човешки възприятия ще бъдат налични при преживяването на потапящата VR среда чрез движенията на тялото. Дали това би било разширение на нашите телесни сетива и каква е новата установена връзка между VR пространствата, обектите и телата? Мрежи от вълни като пейзаж, свободно плаващи кубчета и летящи точки като живи видове, смесване на шум с пеене на птици като околни звуци. Проектът предизвиква стереотипната представа за природата, за да бъде предизвикателство пред публиката да преосмисли горните въпроси въз основа на движещите се тела.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
„WonderForest“ предоставя фантастична аудио визуална интерактивна среда за VR, задаваща въпроса „кое е реално?“. Проектът предизвиква стереотипната представа за природата, като пресъздава мрежи от вълни като пейзаж, свободно плаващи кубчета/летящи точки като живи видове с околни звуци в реално време, които да се разглеждат като продължение на или бягство от реалността.

Авторско представяне:
Авторското ми представяне се фокусира върху 2 основни траектории. Едната е експериментът при създаване на цифрова екосистема, като се използват изчислителни алгоритми. Другата е откриването на интерактивните връзки между човешкото тяло и обитаваното пространство, опосредствани от нововъзникващите технологии (VR/AR). И двете теми повдигат критичния въпрос за това какви са действителните телесни „сетива“ в рамките на нововъзникващата технология, за да размишляваме допълнително по въпросите „какво е (естествен/изкуствен) живот“ и „какво означава да бъдеш човешко същество“. Новите технологии винаги са творческите инструменти в моите експериментални творби за справяне с тези въпроси.

http://www.archgary.com/works/wonderforest/  


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
“WonderForest” explicitly focuses on the question of what human perceptions will be under the immersive VR environment by body movements. Would this be the extension of our bodily senses and what is the novel established relationship amongst the VR spaces, objects, and bodies. By having the meshes of waves as landscape, free-floating cubes and flying dots as living species, noise mixing with birds singing as ambient sounds, the project challenges the stereotypical notion of Nature to evoke the audience to rethink the above questions based on our moving bodies.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
“WonderForest” provides a fantasy immersive visual/audio VR interactive environment asking the question of “what is real?”. It also challenges the stereotypical notion of Nature by creating meshes of waves as landscape, free-floating cubes/flying dots as living species with real-time ambient sounds to be seen as an extension/escape of reality.

Artist statement:
My artist statement focuses on 2 major trajectories. One is to experiment with how to create a digital eco-system by using computational algorithms. The other one is to discover the interactive relationships between the human body and inhabited space mediated by emerging technology (VR/AR). Both topics arouse the critical question of what are the actual bodily “senses” within the emerging technology to further reflect on the issues of “what (natural/artificial) life is” and “what it means to be a human being”. Emerging technologies are always the creative tools throughout my experimental works to tackle these questions.

http://www.archgary.com/works/wonderforest/