По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
“A Praia” разглежда ролята на хората в природата, както и човешкото тяло като естествен материал, подвластен на гравитацията. Комбинирайки изображения от две различни локации, се надявам да предизвикам съмнение за ‘припокриването’ на обществото и околната среда. На пресечната точка на неестествени материали и органични материали е човешко тяло, голо и уязвимо, но активно. Структурата на това тяло се припокрива с естествените текстури: скала, вълни и пясък. Зрителят трябва да определи каква е неговата роля в този въображаем пейзаж.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
“A Praia” (от португалски – Плажът) е творба, създадена с помощта на техниката суперпозиция на фотографски изображения от две много различни места: атлантическото крайбрежие в Португалия и пустинята в югозападен Уайоминг, САЩ.

Авторско представяне:
Моята работа е непрекъснато изследване на връзката между физическия свят и въображаемото. Интересувам се от всичко, което е невъзможно, незабележимо или скрито в природата и неговия контраст с разпознаваемото и познатото. Работя с намерението да съчинявам кратки моменти от сънища: пейзажи, същества, усещания и пространства, които са ни чужди. Използвайки механизмите на цифровите инструменти, улавям природни явления, които поставям в услуга на въображаемото. Надявайки се в трансформацията на познатото в неизвестното, да създам хибрид на това, което «би могло да бъде». Опитвам да постигна тази метаморфоза, използвайки техники на суперпозиция, дълга експозиция, макрофотография и колаж. Надявам се да работя като тип преводач, като направя видим някой аспект от реалността, който обикновено е незабележим, чрез въображаема сцена. Вдъхновена от работата на Одилон Редон, аз също работя, за да поставя «колкото е възможно повече логиката на видимото в услуга на невидимото.» Намерението ми е субектите в моите парчета, независимо дали са живи същества, обекти или просто вода, да напишат своя собствена история и да зададат свои въпроси. Надявам се да разкрия красотата на това, което е реално, чрез това, което не е.

https://www.sierrakinsora.com


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
“A Praia” considers the role of humans in nature, as well as the human body as a natural material, subject to gravity. By combining images from these two different locations, I hope to provoke a questioning of the overlapping of society and the environment. At the intersection of unnatural materials and organic ones is a human body, naked and vulnerable, but active. The texture of this body overlaps with the natural textures: the rocky cliff, the waves, and the sand. It’s up to the viewer to determine what his/her role is in this imaginary landscape.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
“A Praia”, (Portuguese for «The Beach») was made using a technique of superposition of photographic images from two very different locations: the Atlantic coast in Portugal and the desert in southwestern Wyoming, USA.

Artist statement:
My work is an ongoing research on the relationship between the physical world and the imaginary. I am interested in everything that is impossible, imperceptible, or hidden in nature and its contrast with the recognisable and familiar. I work with the intention of composing short moments of dreams: landscapes, creatures, sensations, and spaces that are foreign to us. Using the mechanisms of digital instruments, I capture natural phenomena that I put at the service of the imaginary. In the transformation of what is known to what is unknown, I hope to create a hybrid of what «could be». I attempt this metamorphosis using techniques of superposition, long exposure, macrophotography, and collage. I hope to work in the way of a translator, making visible an aspect of reality that is normally imperceptible, through an imaginary scene. Inspired by the work of Odilon Redon, I also work to put «as much as possible the logic of the visible at the service of the invisible.» It’s my intention that the subjects in my pieces, whether they be living beings, objects, or simply water, write their own story and pose their own questions. I hope to expose the beauty of what is real, by means of what is not. 

https://www.sierrakinsora.com