По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Как да въплътим своето Аз на екрана? Този велик водолаз, който плува в езерото на нашата психика; понякога, приближавайки ни до “истинското” Аз и до другите, разсейвайки ни от нашата основна природа. Това съвременно пресъздаване на древногръцки мит е отдаване на въплъщението на архетипа, възвисяващо размирния полубог, Нарцис. 

Изпълнителят Нарцис получи инсталация на “Езерото”, където да загуби фокуса си и обектите, с които ‘играе’. Нарцис е напълно омагьосан от собствения си образ, както и ние, гледащите, от своя страна, също. Тази фигура в сянка разкрива странната връзка между човек и технология, която често смущава публиката.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Как да въплътим своето Аз на екрана? Този велик водолаз, който плува в езерото на нашата психика; понякога, приближавайки ни до “истинското” Аз и до другите, разсейвайки ни от нашата основна природа. Това съвременно пресъздаване на древногръцки мит е отдаване на въплъщението на архетипа, възвисяващо размирния полубог, Нарцис.

Авторско представяне:
https://olivialouise.net


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
How do we embody our Screen Self? That great diver who swims in the pond of our psyche; at times, driving us closer to our “true” Self and at others, distracting us from our core nature. This contemporary re-enactment of an ancient Greek myth revels in the embodiment of this archetype and exalts the troubled half-God, Narcissus. 

The performer Narcissus was given an immersive installation of the “Pond” where Narcissus loses his focus and set pieces to play with. They become completely enchanted with their own self image and in turn, we do too. This shadow figure exposes an unsettled relationship between human and technology that often unsettles the audience.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
How do we embody our Screen Self? That great diver who swims in the pond of our psyche; at times, driving us closer to our “true” Self and at others, distracting us from our core nature. This contemporary re-enactment of an ancient Greek myth revels in the embodiment of this archetype and exalts the troubled half-God, Narcissus.

Artist statement:
https://olivialouise.net