По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
Проект “Развален телефон”” рефлектира върху времето, прекарано в изолация заради Ковид-19. Изследва създалите се промени, специално в езика ни на движение и избора ни за изразяване, свързвайки група от международни танцови артисти, базирани в Нидерландия. Във филма се срещаме с тези професионалисти, къде са те и творчеството им сега, как се чувстват по време на пандемията. Подтикнат са да осъзнаят и представят как личните им движения са афектирани от ситуацията; защото езикът на тялото е като почерк, абсолютно уникален, и все пак изглежда, че социо-политическият контекст е успял да обхване и него. Филмът пита какви сме били, какви сме сега и как ще се движим занапред. “Проект “Развален телефон”” а колективна творба, включваща 100 артисти от 27 страни; цели да продължи творческия обмен във време на разделение, да вдъхне надежда, чувство за принадлежност и изграждане на общност. 

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
“Проект “Развален телефон” е глобална история, разказана от индивидуален движенченски език, по време на световна пандемия. История за (мис)комуникация. История за свързаност. История за промяна. 

Авторско представяне:
”Усетих разминаване между това какво видях и собственото си преживяване пов реме на пандемията. За мен красотата на това да си изпълнител е в свободата на искреното изразяване. Нуждата от създаване на творба, която позволява това дори когато обстоятелствата са се променили и външно, и вътре в нас, породи този проект.” Sara Europaeus (1995) е финландски хореограф и артист. Интересува я срещата между движение и история. В момента е фокусирана върху колективността, със стремеж да прави изкуство достъпно до всички. “Проект “Развален телефон”” е нейният дебютен филм. 

https://thebrokenphoneproject.com 

https://www.instagram.com/thebrokenphoneproject/


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept (max. 800 characters / roughly 100 words):
The Broken Phone Project’ reflects the time of self-isolation due to the COVID-19 pandemic. It investigates the changes it has created, specifically in our movement language and choice of expression, connecting a group of international, Netherlands-based, dance artists together in this exploration. In the film we meet these professionals where they are now with their art during the time of pandemic, and how they are feeling. They are encouraged to investigate and incorporate how their personal movement preferences and mannerisms have been affected by the circumstances during the pandemic, because movement language is like a signature, something completely unique – yet this socio-political reality seems to have wrapped its fingers around it too. The film asks how we were, how we are now, and how we will move forward. ‘The Broken Phone Project’ is a collective artwork, including the participation of 100 artists from 27 countries. It aims to continue artistic exchange during a time of disconnect, to evoke a feeling of hope, a sense of belonging, and arising of community.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say? (max. 400 characters / roughly 50 words):
“The Broken Phone Project” is a global story told by individual movement languages during the time of a global pandemic. A story about (mis)communication. A story about connection. A story about change.

Artist statement:
„I felt a mismatch between what I saw, and my own experience during the pandemic. For me, the beauty in being a performer is in the freedom for genuine expression. The need to create work that allows this even when the circumstances have changed externally, and within us, brought this project to life.“ Sara Europaeus (1995) is a Finnish dance maker and artist. She is interested in inter-relational connections and in exploring where physically challenging movement and storytelling can meet. She is currently focusing on collectivity in her work, with the aim and aspiration of making art more accessible for everyone. ‘The Broken Phone Project’ is her debut film.

https://thebrokenphoneproject.com 

https://www.instagram.com/thebrokenphoneproject/