По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Филмът е заснет по време на пандемията/локдауна в Лондон през 2020 година. Той проследява танцьор, докато балансира между вътрешната изолация и реалния свят отвъд вратата му.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Взаимодействието и противопоставянето на вътрешния свят, който създаваме за себе си в изолация, и реалността на външния свят.

Авторско представяне:
Като индивид, нямам желание да бъда видян. Филмът и колективът зад създаването му са всичко, което има значение.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
The film was shot during the pandemic lockdown in London, 2020. It follows a dancer as he balances internally in isolation vs the real world outside his door.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
The interaction of the internal world we create for ourselves in isolation against the reality of the outside world.

Artist statement:
As an individual I have no desire to be seen, the film and the collective behind its creation are all that matters.