По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
“Sanctum” изследва затвореността на тялото. Използвайки контрастираща материя за тялото на танцьорката, работата изследва как телата могат да се окажат уловени в лимитираща среда.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
“Sanctum” е проучване на движението, което произлиза от мултидисциплинарно сътрудничество между дизайна на костюми и съвременния танц, за да изобрази едновременно метафоричен обмен и въображаем пейзаж.

Авторско представяне:
Създаването на “Sanctum” беше импровизационно, спонтанно и интуитивно. Творбата кани публиката да бъде възприемчива към усещанията си. Сътрудничеството на Синди Ансах и Лизи Райчел се ражда от 3-годишен артистичен ‘растеж’ в една и съща университетска общност.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Sanctum” explores the confinement of the body. Using a contrasting fabric to the dancer’s body, the work explores how entrapped bodies can become in constraining environments. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
Sanctum” is a movement inquiry that emerges from a multidisciplinary collaboration between costume design and contemporary dance to simultaneously depict a metaphoric exchange and an imagined landscape.

Artist statement:
The making of “Sanctum” was improvisational, spontaneous and intuitive and the work invites audiences to be as receptive to their sensations in much the same way as they experience the work. The collaboration of Cindy Ansah and Lizzie Rajchel was born from 3 years of artistic growth within the same university community.