По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
“Named” е изследване на загубата. Загубата като кодиране и декодиране на линиите на потока при формулирането на субективност.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?Named Video 9:59
continuous loop
Tom Downs, Maren Morstad, Joe Arcidiacano

Авторско представяне:
Танц сред руините, грехът при наименуването, ритуал за преобладаващ генезис, хипнотично капитулиране, баналното лице на пожънатото време, мрачен път, визия за завръщане…дъхът между думите, интервалът между една история и следващата, момент отвъд контрола или загубата му, момент, в който нещо разпознато се превръща в нещо друго…


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Named’ is an exploration of loss in its relationship to the coding and decoding of the lines of flow in the formulation of subjectivity.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?
Named Video 9:59
continuous loop
Tom Downs, Maren Morstad, Joe Arcidiacano

Artist statement: :
A dance among the ruins, the sin of naming, a ritual of an upended genesis, the hypnotic surrender, the banal face of reaping time, a dark passage, a vision of the return… the breath between words, the interval between one story and the next, a moment beyond control or the loss of it, a moment something recognized becomes something else…