По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
„Барселона в движение“ e филм за механичната природа на града и породените от нея човешки тревоги по неизвестното. Представя както социо-политическия протокол, така и желанието ни да се противопоставим срещу системата, която ние сами създаваме. В текущия контекст каталунската столица Барселона е автономен регион в Испания, разделен главно от политически разногласия. Не стига, че преминаваме през индивидуални катастрофи, но се въвличаме и в общи такива. Филмът е опит да изобразим себе си, хората, и фактът, че се затваряме вътре в самите нас, поделяйки ума и душата си между най-тривиалното и най-дълбокото, поравно. 

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
„Барселона в движение“ е история, разказана в стила на магическия реализъм, за каталунската столица – автономен регион в Испания, борещ се с криза на идентичността.

Авторско представяне:
Аз [Jevan Chowdhury] съм артистичен директор с 20-годишен опит, с който съм повлиял 50 милиона души. Последните ми проекти включват продуцирането на най-дългата снимка за метрото в Хонк Конг, иноваторска кампания във връзка с изменението на климата и с позитивно влияние в текущата правителствена политика [на Великобритания], както и серия от реклами за британската благотворителна организация Barnardo’s. Интересувам се от проекти и истории често отвъд традиционния творчески свят, такива, които образоват, вдъхновяват и с помощта на малко магия, предоставят на хората чувство за принадлежност.

https://moving-cities.com


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Moving Barcelona’ is about the mechanical nature of a city and the anxieties and unknowns it engenders in us all. It is about socio-political protocol and our yearning for raging against the system we co-create. In this instance the Catalonian capital, Barcelona is an autonomous region in the Spanish State contending with a national identity crisis which spills over into each member of its city, divided mainly by political discrepancies. It is not enough that we individually catastrophize, now we do it together. The film tries to paint a picture of us, humans, and how we lock ourselves inside, dividing our mind and soul between the most trivial and profound in equal measure. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say? :
Moving Barcelona’ is a magical realist story about the Catalonian capital, an autonomous region in the Spanish State contending with an identity crisis. 

Artist statement: :
I’m a Creative Director who has engaged 50 million people over the last 20 years. My most recent projects include; producing the single longest photograph for Hong Kong MTR, a ground-breaking climate change campaign currently influencing government policy, and a series of commercials for the UK children’s charity, Barnardo’s. I seek projects and stories often outside the traditional creative world, ones that educate, inspire, and with some magic, give people a sense of belonging.

https://moving-cities.com