По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Моята работа е съсредоточена върху преживяването на въплъщение и материалност на нашите тела. Интересувам се от тяхната флуидност, от порите им и транскорпоралността; питам къде са телесните граници и защо те трябва да се определят от кожата. Чрез изследване на продължаваща вътрешна активност между човешко и нечовешко, аз поставям под въпрос антропологичното разбиране на нашето тяло като отличително човешко. Наблюдавам как съвместно се появяваме с други форми на материята и изпълняваме танц между различни представи. Моята практика се основава на пресечната точка на различни медиуми – фотография, видео, инсталация и пърформанс. В рамките на процеса, изследвайки как се движат и чувстват телата, какви усещания биха могли да изпитват, търся физичността на формите, които заедно могат да създадат напълно потапяща среда – събуждане на телесни преживявания и ангажиране на чувството за допир.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Как да знаем за нещата, които познаваме? Видеото изследва телесните, некогнитивните, транскорпоралните и афективните аспекти на комуникационните процеси, които се превръщат във въплътени реакции на чувствата и са обединяващите телесни преживявания. Други форми на познаване, а не съзнателно знание – нематериални, висцерални сили възникват чрез различни човешки и нечовешки отношения, тъй като всички ние сме част от афективно и въплътено създаване на свят.

Авторско представяне:
Според неврологични изследвания, 30 секунди може да са продължителността на забавяне на съзнателния отговор на тялото на стимули. Този кратък, но двусмислен момент на несъзнаване, реагиране без мислене, беше отправна точка за проекта. “Maybe some butterflies” изследва телесните, некогнитивните, транс-телесните и афективните аспекти на комуникационните процеси, които се превръщат във въплътени реакции на чувствата и имат способността да обединяват телесните преживявания. Видеото разглежда по-скоро други форми на познаване, отколкото съзнателно знание – нематериални, висцерални сили, които възникват чрез различни човешки и нечовешки отношения. Всички сме част от афективно и въплътено създаване на свят. Следователно, той поставя под въпрос способността на езика да представя изцяло смисъла, приемайки, че това, което получаваме посредством езика, е само някакво приближение. Как да познаем нещата, за които знаем, да се доверим на усета си, как емоциите циркулират, как чувстваме чувствата и как те се проявяват като соматични телесни реакции? “Maybe some butterflies” е 3-канална видеопроекция, предназначена да бъде представена пространствено в голям мащаб. Потапящата среда позволява на зрителя да се настрои към творбата и да почувства финото напрежение на непознатото. Видеото използва различни агенти – от хора до животни. Те се занимават с група дейности, свързани с въплътено знание – от автентично движение, борба, контактна импровизация, телесни усещания, просто дишане, плаване, реагиране на вятъра, гравитацията или извършване на психотерапевтични упражнения на тялото и масажни техники, събуждащи, деблокиращи тялото към едно освобождаващо преживяване.

https://joannawierzbicka.com


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
My work is centered around the experience of embodiment and materiality of our bodies. I am interested in their fluidity, porousness, and trans-corporeality, asking where the bodily boundaries are and why should they be determined by the skin. Through the exploration of an ongoing intra-activity between human and nonhuman, I bring into question the anthropological understanding of our bodies as distinctively human. Instead, I observe how we co-emerge with other forms of matter and perform a dance between different agencies. My practice is based in the intersection of different mediums – photography, video, installation, and performance. Within the process, by exploring how bodies move and feel, what sensations they might have, I search for the physicality of forms that together can create a fully immersive environment – awakening bodily experiences, evoking haptics, and engaging the sense of touch.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
How do we know things we know? The video explores bodily, non-cognitive, trans-corporeal, and affective aspects of communication processes that become embodied feeling responses and are the unifying bodily experiences. Other forms of knowing rather than conscious knowing – immaterial, visceral forces emerge through different human and non-human relations as we are all part of an affective and embodied worldmaking.

Artist statement:
According to neuroscientist research, 30 seconds might be a duration of a delay in conscious response to stimuli. That short yet ambiguous moment of not being aware, responding without thinking, and just before naming was a starting point for the project. “Maybe some butterflies” explores bodily, non-cognitive, trans-corporeal, and affective aspects of communication processes that become embodied feeling responses and have the ability to be unifying bodily experiences. The video looks at other forms of knowing rather than conscious knowing – immaterial, visceral forces that emerge through different human and non-human relations. We are all part of an affective and embodied worldmaking. Therefore, it questions the ability of language to fully represent the meaning, assuming that what we get instead is just an approximation of it. How do we know things we know, trust our gut feeling, how emotions circulate, how we feel feelings, and how they manifest as somatic bodily responses? “Maybe some butterflies” is a 3 channel video projection intended to be presented spatially on a large scale. An immersive environment allows a viewer to attune to the piece and feel the subtle tension of unknowing yet feeling. The video casts different agents – from humans to animals. They engage in a group of activities associated with embodied knowledge – from authentic movement, wrestling, contact improvisation, following bodily sensations to just breathing, floating, reacting to the wind, gravity, or performing body psychotherapy exercises, and massage techniques awaking, unblocking the body and releasing the experience.

https://joannawierzbicka.com