По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Използвайки хореографии от Марта Греъм, филмите “Метрополис” (Фртиз Ланг), “Птиците” (Хичкок), както и работата на други изпълнители, творбата изследва неспокойните нощи в насилствени лични и обществено-политически ситуации, преживяни в състояние на безсъние/инсомния.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
“Insomnia: Violent nights” (2021) изследва събития в живота, свързани с насилие и преживяни в състояние на безсъние, чрез танци и телесни движения. Използвайки ръчно рисувани анимации и архивни кадри, филмът ни отвежда в лабиринта на древните сили, които се борят с потисничеството чрез танци и космически срещи.

Авторско представяне:
Моята работа изследва политиката на тялото в движение и танца като форма на политическа съпротива. Танцът като подривен метод на комуникация, който има потенциал за радикална надежда; и даващ възможност за ‘танцуване’ на нов свят.

www.emiliaizquierdo.com


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Using choreographies from Martha Graham, “Metropolis” (Frtiz Lang), “The Birds” (Hitchcock) and other performers the piece explores restless nights in violent personal, socio-political times as experienced in the insomnia dreamlike state.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
Insomnia: Violent nights (2021): explores violent waking life events as experienced in the dream insomniac state through dance and bodily movement. Using hand drawn animation and archival footage it takes us into the labyrinth of ancient forces battling oppression through dance and cosmic encounters.

Artist statement:
My work explores the politics of body in motion and dance as a form of political resistance. Dance as a subversive embodied method of communication that has the potentiality for radical hope, giving a possibility to dance a new world.

www.emiliaizquierdo.com