По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
“В името на тялото” е аудио-визуален проект, предлагащ завръщане към тялото. Навлизайки обратно в него, усещайки неговите движения и слух, възприемаме дълбоката ни връзка с това, което ни заобикаля и поддържа: природата, планетата и другия. Осъзнавайки себе си като живи организми, част от тази съща екосистема, у нас се надига нуждата да се погрижим за нея, да я защитим, да разберем, че налагането ни върху нея постига единствено разкъсване и оскъдност. В симбиозата и свързаността се изгражда животът. Смъртта е цикличен процес на еволюцията. Да се изпразним, да премислим себе си чрез движение. Тялото предоставя пространство на въображението, където възможността за невъзможното се случва.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Тялото ни е оставено на заточение и само връщайки се към него, можем да се свържем отново с истинността на човешкото преживяване. Филмът изследва тялото като междукултурно пространство, където се случва животът. Тялото е жив организъм, средство на възприятие и знание, връзката ни с живота и неговите мистерии. То поддържа инерцията на нашия живот – спектакъл. 

Авторско представяне:
Колумбийски визуален артист в търсене на красота и истина. Аз съм колекционер на възприятия. Работя с аналогова и дигитална фотография, съчетавайки различни техники в контекста на колажи. Имам опит с различни медии и жанрове, документални и фикционални, като последните години технологията ме съпътства основно. Природата и тялото са главни протагонисти в наративите ми. Изследвам връзката с общото, целя се да пресъздам онези моменти, които изразяват нестихващото търсене на човека към истина и смисъл, преминавайки от ограничения към тотална свобода. Визуалните изкуства са моят начин за разбиране на света, на отношението между тяло, ум и личност, между митичното и реалното, осъзнатото и неосъзнатото, фокусирайки се върху красивото. В постоянна нужда съм да символизирам човешкото преживяване, достигайки трансцендентното чрез физическото. В тази линия, творенията ми се превръщат в средство на комуникация със съществуването – начин да обгърна хилядите възможности, които се крият във всеки от нас. 

https://www.instagram.com/camilaorozcot/


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
In the name of the body is an audiovisual project that proposes we return to the body. Upon entering it, in its movement and listening, we perceive a deep link with what surrounds us and sustains us: nature, our planet, and the other. When we perceive ourselves as living organisms of the same ecosystem, a need for care and preservation arises where we understand that imposing ourselves on a living system causes rupture and scarcity. In symbiosis and interconnectedness is where life happens. Dying as a cyclical process of evolution. To empty ourselves, and rethink ourselves in movement. The body is a space of imagination where the possibility of the impossible takes place.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
There is an exile from the body, and by returning to it we can manage to return to the true human experience. This journey explores the body as an intercultural space where life happens. The body is a living organism, a tool of perception and knowledge that links us to life and its mysteries. The body is an organism that keeps the spectacle of life constantly alive.

Artist statement:
Colombian Visual Artist, in the search of beauty and truth. I’m a collector of perspectives. I work with analog and digital photography, intervention on photography with different techniques as pointillism or collage. Also work with video, documentary and fiction, new media, and these last years’ technology has become an ally. Nature and the body are main subjects in my narrative. Through my work, I search for communion with the whole. I aim to create those moments that express the continued human search for truth and meanings, passing through confinement to absolute freedom. Visual arts are my way of apprehending the world, understanding the relationship between the body, the mind, and the self, between the mythical and the real, between the conscious and the unconscious, exploring shallows and shadows while lighting up the beauty. I’m in a constant need to symbolise human experience, transcending physical through physical itself. In that sense, my creations become my way of communicating with existence — a way to inhabit the thousand possibilities that oneself can hold.

https://www.instagram.com/camilaorozcot/