По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Моята работа изследва социално-политическите въпроси около концепцията за движение в Техеран, Иран.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
В общество, където съществуват много въпроси и ограничения около концепцията за „движение“, трима изпълнители се опитват да определят границите на танца в Техеран, Иран. Те взаимодействат със заобикалящата ги среда и по този начин се превръщат в неразделна част от потока на града. Придружават се един друг, за да открият силата на колективното движение.

Авторско представяне:
https://www.tanintorabi.art 


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
My work explores the socio-political issues around the concept of movement in Tehran, Iran.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
In a society where many questions and restrictions exist around the concept of ‘movement’, three performers try to define the borders of dance in Tehran, Iran. They interact with their surroundings and thus become an integral part of the flow of the city. They accompany each other to find the power of collective movement.

Artist statement:
https://www.tanintorabi.art