По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
„Аз съм мотив“ предлага на зрителя да погледне на света и на красотата в човешките взаимоотношения по нов начин.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Осъзнавайки колко са различни едни от други, трите мотива започват да се съмняват в себе си. Но щом мелодията започне, музикалният мотив не може да устои да не затанцува и другите го последват. Може би, аз също съм мотив. 

Авторско представяне:
Sijia Luo (羅絲佳) е родена в Китай, а понастоящем живее в Япония. Вдъхновявайки се от различни форми на изкуството, тя развива своите филми експериментирайки, търсейки свободата във визуалния език.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept :
This film suggests to the viewer a new way of looking at the world and the beauty of human interaction. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say? :
Realizing how different they are from one another, the three motifs start to doubt themselves. But once the melody begins, the musical motif could not resist the impulse to dance and the others follow. Perhaps I, too, am a motif.

Artist statement:
Sijia Luo (羅絲佳) was born in China and currently resides in Japan. By getting inspiration from other art forms, she develops her films through experiments and seeks liberation from visual language.