По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
“Exegesis” е музикален късометражен филм за търсенето на екзистенциален смисъл и откриването на този смисъл чрез тялото – чрез танц, чрез колективно движение, чрез болка и чувствена среща. Видеото използва 3D анимация, за да създаде гностична алегория, в която трансцендентността се открива през тялото. “Exegesis” бе създаден по време на глобалната пандемия, когато имахме ограничението на нашето студио и не можехме да започнем традиционна филмова продукция. Както се оказа, обаче, това е къс филм, който може да бъде реализиран само чрез CGI. Телата тук са виртуални аватари – обекти на некромантия – които привличат вниманието към идеята за самото въплъщение.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Този анимационен късометражен филм е създаден в сътрудничество между музикалния артист Cannibal Boom (известен още като Norberto Gomez) и VIROSA, колектив от трима визуални творци, базирани в Ню Йорк. Филмът е създаден с помощта на motion capture технология. Ко-хореография и танцово изпълнение на базираната в Ню Йорк танцьорка Фийби Осборн.

Авторско представяне:
Този филм е замислен в отговор на предизвикателните текстове, написани от Cannibal Boom, така че те служат и като идеалното авторско представяне: 

Попитах танцьорите за моите сънища, а всички танцьори отговориха със загадъчни мелодии. Exegesis пееше с точно този ритъм. Те са с белези Слава. Но белезите са това, което създава звезди. И свещеното е да ме видиш през твоите очи и да ти кажат колко божествено, колко божествено.

https://studiovirosa.com
https://www.instagram.com/v_i_r_o_s_a/


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
“Exegesis” is a musical short film about the search for existential meaning, and the discovery of that meaning through the body—through dance, through collective movement, through pain and sensual encounter. It uses 3D animation to create a Gnostic allegory, in which transcendence is found through the body. Exegesis was created during the global pandemic, when we were confined to our studio unable to undertake a traditional film production. As it transpired, however, this is a short film that could only have been realized through CGI. The bodies here are virtual avatars—objects of necromancy—which draw attention to the idea of embodiment itself. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
This animated short was created in collaboration between musical artist Cannibal Boom (aka Norberto Gomez) and VIROSA, a collective of three visual artists based in New York. The film was created using motion capture in Unreal Engine. Co-choreography and dance performance by NYC-based dancer Phoebe Osborne. 

Artist statement:
This short film was conceived in response to the evocative lyrics written by Cannibal Boom, so these serve also as the ideal artist statement: I asked the dancers about my dreams And the dancers all answered with cryptic melodies The dancers lay waste with their bare feet and the Exegesis sang from this very beat They are scarred Glory scarred But the scars are what make stars And the sacred is seeing me through your eyes and being told how divine how divine.

https://studiovirosa.com
https://www.instagram.com/v_i_r_o_s_a/