По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Работата ми като хореограф и режисьор е свързана с движението – движещото се тяло и движещото се изображение. Тази творба надхвърля подходи, ориентирани към човека, и достига до връзка със земята и природната среда. Работата с дрон позволява тази по-обширна перспектива.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
В отговор на пандемията, 27 танцьори се противопоставят на локдауна, като използват безопасно дрон камера, за да уловят своя танц. Проучване на понятията изолация, връзка и рисковано място.

Авторско представяне:
Идеята за това произведение измислих по време на карантината през 2020 година, в отчаяни опити да намеря начин да работя, да създавам, да си сътруднича с други артисти и да показвам работа си въпреки COVID и затворените театри. COVID показва колко несигурна е нашата реалност на много нива…кара ни да преосмислим как взаимодействаме помежду си и със света около нас. Тази работа предава послание за спешност и като творци трябва да разгледаме връзката именно между човека и околната среда. Вече не можем да крием главите си в пясъка. Тази творба за мен е свързана с тази промяна на фокуса и се основава на геоложката природа на мястото Бомбо, с неговата дълбока история, запазена в скалите в продължение на изключителни периоди от време. Дронът драматично разширява и променя представите ни за пространство. С усъвършенстването на технологиите нараства и потенциалът за разкриване на движение в необикновени пространства и от перспективи, които често са извън нашия обсег. Не използвам дрона като визуален трик, а по-скоро за да ме тласне към нова хореографска територия. Мога да играя с мащаб, интимен или обширен, с 360 градуса подвижност около танцьора, по начини, които са просто невъзможни в театър със статична публика.

www.suehealey.com 


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
My work as a choreographer and filmmaker is concerned with movement – the moving body and the moving image. This work looks beyond a human-centred approach, outwards into a relationship to the land and the natural environment. Working with a drone enables this broader perspective. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
In reaction to the pandemic, 27 dancers defy the lockdown, through the safe use of a drone to capture their dance. A study in isolation, connection and a precarious place. 

Artist statement:
I devised the idea for this work during lockdown 2020, desperate to think of a way that could keep me making, collaborating with other artists and showing work in spite of COVID and closed theatres. COVID has shown just how precarious our reality is on many levels…it makes us re-evaluate how we interact with each other and the world around us. This work conveys a message of urgency, and as artists we must look at the relationship between the human and the environment. We can no longer hide our heads in the sand. This work for me, is about this change of focus and draws on the geological nature of the site Bombo, with its deep history written in rock over extraordinary spans of time and the seeming insignificance of the human. The drone dramatically extends and alters our perceptions of space. As technology improves so does the potential to reveal movement in extraordinary spaces and from perspectives that are usually beyond our reach. I don’t use a drone as a visual gimmick, but rather to push me into new choreographic territory. I am able to play with scale, both intimate and expansive, with 360 degrees of mobility around the dancer, in ways that are simply impossible in a theatre with a static audience.

www.suehealey.com