По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
Във времена на катастрофа се питаме защо и как се случват нещата покрай нас. Изведнъж, на пръв поглед безсмислени формалности като ръкостискането и срещите на живо, приемат тревожен и застрашаващ характер. Пандемията се пропи в живота ни и ни изправи пред разнообразие от предизвикателства в контекста на въпроса “Как да продължим напред?”. Как бихме могли да оценим това преминаване през времето, в което празнуващите ни досега събития резултираха в тежки последици. Везните се олюляват между необходимост и адаптивност, и много от нас разсъждаваха върху това кои традиции са истински и лично важни. ‘Buoyancy’ (“Плаваща/жизнена сила”) тръгва от тази идея и я развива чрез перформативен метод на медитация върху рутината и ритуалното, и как те резонират в личния живот. 

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Ритуалите ни събират заедно в общо преживяване, предоставяйки уютен комфорт в хаоса, възможност за свързаност с общност. Могат ли те да еволюират с течение на времето, или им позволяваме да потънат в миналото? Едновременно успокояващо и сюрреално преживяване сред пространството на басейна “Хершел” в Манхайм, ‘ филмът е разсъждение върху естеството на ритуала, изследвайки също така впечатляваща архитектура.

Авторско представяне:
Имам страст към медиума на танца и възможността му да изследва различни моменти от човешкото съществуване. Интересувам се от колаборативни творчески процеси, които включват разсъждения, дискусии, споделянето на лични истории, обвързването с дадена концепция, която да се манифестира чрез движение. Целя това, което създавам, да резонира не само у участниците, но и у зрителя, като го покани да осъзнае собствената си позиция спрямо представената идея. Вярвам в разпространението на танца отвъд ограниченията на сцената, за да достигне разширен достъп и потенциала си за обмен между хора и възприятия.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Times of catastrophe call us to question the why and way in which things are done. Suddenly seemingly meaningless formalities and conventions, such as the grasping of hands in greeting or face-to-face meetings, suddenly became anxiety-riddled and threatening. With the pandemic pervading every aspect of life, we were faced with an array of challenges rooted in “how do we carry on?”. How could we mark the passage of time, the milestones of life, when the gatherings and celebrations we enjoyed before now had severe consequences. With the scales teetering between necessity and adaptability, many of us contemplated which customs and traditions held personal value. Buoyancy uses this idea as a springboard, its performers meditating upon routine and ritual, and how those resonate in their individual lives.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
Rituals gather us together in shared experiences, providing comfort in chaos and connection within communities. Can they fluidly evolve with the passage of time or do we allow them to sink into the past? A simultaneously serene and surreal journey through Mannheim’s art nouveau Herschelbad, Buoyancy is a reflection upon ritual amid an exploration of spectacular architecture.

Artist statement:
I am passionate about dance as a medium to explore moments in the human experience. I am interested in collaborative creative processes that employ reflection, discussion, and the sharing of personal stories and connection with a concept to then manifest as movement ideas. I aim to create art that resonates not only with the individuals involved, but also calls the viewer to contemplate their own personal relationships to the idea. I believe in the expansion of dance beyond the confines of a stage to allow for greater accessibility and the potential to spark exchange.