По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
След месеци на отдалеченост от движещите ни тела и артистичната ни общност, “син филм” изследв преоткриването и усещането на свързването отново с други. Неудобно и неадекватно е, но до края на филма двамата танцьори постигат хармония. Формирайки колективен глас във филма, се надяваме да окуражим други артисти да намерят свързаност в общото неудобно. С филма също така навлизаме в идеята за пол и социалните роли, какво е чувството да бъдеш поставен в “кутия”, рамкираща представата за това какво означава да си жена. 

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
“син филм” е съвременен танцов филм, центриран около женското преживяване в патриархална общност, представено чрез движение в унисон със стерилна среда, която постепенно се разрушава. Творбата говори за постигането на баланс в самия себе си, както и откриването на личната си различност, щом поставената структура бива разклатена.

Авторско представяне:
Алекс и Кортни създават театрални движенчески филми, които събарят граници и изследват концепции върху женственост, куиър тематики и абстракцията в ежедневни предмети, което предизвиква тях самите да поставят под въпрос социални норми.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
After months of being out of touch with our moving bodies and our artistic community, „blue film“ is an exploration of rediscovering what it feels like to connect to others. It is uncomfortable and awkward, but by the end of the film, the two dancers become cohesive. By forming a collective voice in the film, we hope to encourage other artists to find unity within the uncomfortable. Within the film we also examine our idea of gender and gender roles, and what it feels like to be placed in a box based on being a woman. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
„blue film“ is a contemporary dance film centered around the feminine experience in a patriarchal society through unison movement in a sterile environment that gradually breaks down. It is about finding a balance within oneself, and discovering one’s own queerness once the set structure has been challenged. 

Artist statement:
Alex and Courtney create theatrical movement films that push boundaries and explore concepts of femininity, queerness, and the abstraction of everyday objects as a way to push themselves to question societal norms.