По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Тази творба е за моето собствено тяло и за въпросите, които ми задават непознати за него. Аз съм жена с физически увреждания; Аз съм „друга“. Това е работа с монолог и движещо се изображение за зачитането на непрозрачността, съпоставено с очакванията за прозрачност от онези, които имат власт. Това също е проучване на субективни и обективни твърдения за истината, за границите на езика и знанието. В това видео, препращам към Артемизия Джентилески чрез пози, като начин да комуникирам с жени, които познават нейната работа, без да разкривам нищо на тези, за които тя е непозната. Чувствам, че може никога да не говоря на глас за такива неща, въпреки че бивам разпитвана за тялото си често.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Подвижен образ и думи, изговорени на глас – за правата, които имаме върху неяснотата, за телата ни и за дискомфорта, който „другите“ създават в социалната/политическата ангажираност. Границите на познанието и възприятието са поставени под въпрос. Често се чудя дали силните защитават уязвимите, или е точно наобратно?

Авторско представяне:
Интересите ми към философската мисъл и към комуникативните свойства на естетическата форма се развиват чрез създаването на филми, фотографии, социална скулптура и перформативни събития. Сега повече от всякога е от решаващо значение общностите да създадат алтернативни начини на живот като контрапункт на тези, които гарантират капиталистически базирани ценности. Моята работа отразява моите социални и политически интереси в областта на свободата и справедливостта, в социално, правно, телесно и екологично отношение.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
This work is about my own body and the questions I am asked by strangers regarding it. I am a physically disabled woman; I am an ‘other’. It is a spoken word and moving image piece about respecting opacity juxtaposed with expectations of transparency by those who are in power. It is also an inquiry into subjective and objective truth claims, the limits of language, and knowledge. In this video, I reference Artemisia Gentileschi through poses and titles, as a way of speaking to women who know her work without revealing anything to those who do not. I feel that I may not ever speak aloud of such things, despite being questioned to explain my body on a regular basis. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
A moving image and spoken word inquiry into the rights we have to opacity, to our bodies, and into the discomfort ‘others’ create in social/political engagement. The limits of knowledge and perception are also questioned. I often wonder if the strong protect the vulnerable, or is it quite reversed?

Artist statement:
My interests in philosophical thought and in the communicative properties of aesthetic form are developed and practiced through the creation of film, photography, social sculpture and performative events. Now more than ever, it is crucial that communities create alternative ways of living to those that ensure capitalist based values. My work reflects my social and political interests in liberty and equity, socially, legally, bodily and environmentally.