По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
“Да бъде отворен и светъл” е скрийнденс творба, родена в контекста на уъркшопа “Чрез пейзажа”, организиран от колектива Аугенблик. По време на процеса изпълнителката Франческа Каратацоло и аз, кинорежисьорът, бяхме поканени да изследваме връзката между тяло и природа, което е една от темите на фестивал “Движещо се тяло” в категория “Видео произведение”. В нашия случай природата е непроходим пейзаж, който Франческа се опитва да достигне по разнообразни начини.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Някои пейзажи са трудни за прекосяване, а границата между вътрешно и вътрешно пространство може да е непонятна.

Авторско представяне:
Разнообразното ми обучение може да бъде резюмирано в немския термин Gesamtkunstwerk, посочен от К. Ф. Е. Трандорф, с цел означението на синтез на изкуствата. Вярно е, че винаги съм изпитвала желанието да проучвам различни “езици”, от Философия до Неврология, от Културна антропология до Фотография, Поезия, Кино.


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
Ad Aperta et clara’ is a piece of screen dance born in the context of the workshop „Through the landscape“ organized by Augenblick collective. In the workshop, the performer Francesca Caratozzolo and I, the filmmaker, were invited to examine how bodies relate to nature, which is one of the Moving Body’s concepts for the Video Work. In our case, nature is an uncrossable landscape that Francesca tries to approach in multiple ways. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
Some landscapes are difficult to cross, and the border between internal and external landscapes can be unperceivable. 

Artist statement:
My diverse educational background could be summed up in the German word Gesamtkunstwerk, coined by K. F. E. Trahndorff to designate a synthesis of the arts. Indeed, I have always felt the urge to explore different languages, from Philosophy to Neuroscience, from Cultural Anthropology to Photography, Poetry and Film.