По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Живеем във време, в което различни човешки идентичности намират пътя си, за да бъдат видени и откриващия своята сила; queer общността оформя огромна световна промяна в начина, по който гледаме на пола и човешката идентичност, като поставя фокуса върху плавността на телата ни. A MONSTER x A PRODIGY е създание, което бяга от “нормалното”, за да намери своята истина в себе си и да я покаже гордо на света. Това видео копнее да представи борбата на queer идентичности, на хора, които използват телата си, за да възвърнат свободата и истината си. Филмът е и инструмент за вдъхновяване на промяна в начина, по който колективно възприемаме социалния пол.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
От блестящо треш парти до перформативно пътешествие към и в себе си, A MONSTER x A PRODIGY е видео творба, изобразяваща същество, борещо се с идентичността си, докато навлиза в очевидната бездна на вътрешната си гротеска. Мръсна смесица от страх и привличане, блясък и деформация, отчуждение и мощ; и обещанието да се издигнем още по-силни, започвайки от това, което ни кара да се чувстваме различни.

Авторско представяне:
Телата ни могат да ни разказват безкрайни истории до степен да ни развълнуват до сълзи. Те са средство и медиум, чрез които нашето минало, нашата памет – лична и колективна – бива гравирана. Всяко тяло е безкраен, сложен, уникален космос. Всяко тяло е неповторима история, картина с несравнима цветова палитра. Чудовището е смел привърженик на нов начин – базиран на тялото – за придвижване напред в бъдещето. То може да има свои корени в миналото, но без да ограничава възможностите за избор и обновяване на новото ни поколение. Всяка борба на настоящето е семе за културата на бъдещето.

https://www.instagram.com/pleasureispower_/


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
We’re living a moment when non-conforming identities are finding their way to be seen and empowered; the queer community is shaping a massive worldwide change in the way we look at gender and human identities by putting the focus on the fluidity of our bodies. A MONSTER x A PRODIGY is a creature who escapes “normal” to find their own truth within themselves and show it proudly to the world. This video wants to represent the fight of queer identities who are using their bodies to reclaim their freedom and truth, and as a tool to inspire change in the way we collectively perceive gender.

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
From a glam trash party to a performative journey into the self,  A MONSTER x A PRODIGY is a performance art video depicting a campy beast struggling with their identity while entering the apparent void of their inner grotesque. A dirty mix of fear & attraction, brilliance & distortion, alienation & empowerment, and the promise to rise up even stronger starting from what makes us feel different. 

Artist statement:
Our bodies can tell us endless stories, to the point of moving us to tears. They are the vehicle and the medium through which our past, our memory – personal and collective – is engraved. Each body is an infinite, complex, unique cosmos. Each body is an unrepeatable story, a painting with an incomparable colour combination. The Monster is a courageous advocate for a new way — body-based — of moving forward into the future. It may dip its roots in the past, but without limiting the possibilities of choice and renewal of our new generation. Every struggle of the present is a seed for the culture of the future.

https://www.instagram.com/pleasureispower_/