WO MANПърформанс

07.11 / 18:00 / Градска Художествена Галерия Варна

Концепция: Марион Дърова
Участват: Мартина Апостолова и Марион Дърова
Звукова среда: Александър Евтимов – Шаманчето
Медия: Стефани Райчева
ИКАР 2021 в категория „Съвременен танц и пърформанс“.

Не като жена
Не като мъж
WO MAN като
разходка по ръба на изборите
в движения на себеизобретяването
медитация върху дефинициите
на множественото Едно

WO MANPerformance

07.11 / 18:00 / City Art Gallery Varna

Concept: Marion Durrova
Starring Martina Apostolova and Marion Durova
Sound Environment: Alexander Evtimov – Shamancheto
Media: Stefani Raicheva
IKAR 2021 in the category Contemporary Dance and Performance.

Not as a woman
Not as a man
WO MAN as
a walk on the edge of the choices
in moves of self-invention
meditation on definitions
of the plural One