Невъзможни действия / NUTRICULAПърформанс

05.11 / 19:30 / Градска Художествена Галерия Варна

NUTRICULA подлага изпълнителите на поредица от задачи, които целят да изпитат и преосмислят границите и функциите на тялото и да разрушат (не)съзнателни навици в движението. Работата цели да освободи тялото и движенията му от наложените върху тях значения.

Работата се занимава с напрежението между глобално и локално в тялото на изпълнителя, с начините, по които социо-политическата реалност и личната биография информират процеса, и с възможностите на изпълнителя да си извоюва пространство отвъд концепцията.

Impossible Actions / NUTRICULA - public presentation of the process led by Yassen VassilevPerformance

05.11 / 19:30 / Varna City Art Gallery

NUTRICULA challenges performers to a series of tasks which aim to rethink the limits and the functions of the body, to break (un)conscious habits of movement. The work aims to liberate the body and its movements from meanings imposed upon them. The work engages with the tension between the global and the local in the performer’s body, the ways in which socio-political reality and personal biography inform the process, as well as with the performer’s capacity to carve out a space beyond conception.