Преди края... (на света)Пърформанс

07.11 / 19:30 / Куклен театър

Концепция и реализация: Ива Свещарова и Вили Прагер
Драматург: Ивана Ивкович
Музика: Емилиян Гацов – Елби
Осветление и консултант сценична среда: Ралица Тонева
Изпълнение: Мирослава Захова, Нейтън Купър, Ива Свещарова и Вили Прагер
Продукция на Брейн Стор Проджект в партньорство с ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

– Започнаха ли птиците да падат от небето?
– Не, но скоро.

„Преди края … (на света)“ изследва апокалиптичната култура от различни гледни точки. В нея въпросът ще има ли край на света, вече е станал излишен, защото с пандемията сме заживели самия край на времената. В глобалната пандемия. В климатичния апокалипсис. В последните поколения на сегашната цивилизация. Утопистите вярват в това, че всичко може да продължи както преди. Сривът е хоризонтът на нашето поколение. Но колапсът не е края – това е началото на нашето различно бъдеще. Можем ли да преоткрием нови начини на живот и да бъдем внимателни към себе си и към другите?

За да се подготвят за това апокалиптично време, Ива Свещарова, Вили Прагер, Мирослава Захова и Нейтън Купър се гмуркат в текста на хърватската драматуржка Ивана Ивкович и с 3D фигури на собствените си тела, започват да изследват диорами на катастрофата.

„Понякога сме чудовища, с много странни крайници, друг път облечени празнично крещим с тишината и пълним небето с балони. Във всеки случай присъединете се към нас в този странен празник! Доверете ни се, бъдещето (все някога) ще свърши!“

Before the end...(of the world)Performance

07.11 / 19:30 / Puppet Theatre

Conception and realization: Iva Sveshtarova and Willy Prager
Playwright: Ivana Ivkovic
Music: Emilian Gatsov – Elbi
Lighting and stage environment consultant: Ralitsa Toneva
Performance by Miroslava Zahova, Nathan Cooper, Iva Sveshtarova and Willy Prager
Production by Brain Store Project in partnership with DNA – a space for contemporary dance and performance.

– Have the birds started falling from the sky?
– No, but they will soon.

‘Before the End … (of the world)’ explores apocalyptic culture from a variety of perspectives. The question of whether there will be an end of the world has now become irrelevant, because with the pandemic, we have lived through the very end of times. In Global Pandemic. In the climate apocalypse. In the last generations of current civilization. Utopians believe everything can continue as before. Collapse is the horizon of our generation. But collapse is not the end – it is the beginning of our different future. Can we rediscover new ways of living and be mindful of ourselves and others?

To prepare for this apocalyptic time, Iva Sveshtarova, Willy Prager, Miroslava Zahova and Nathan Cooper dive into the text by Croatian playwright Ivana Ivkovic and, with 3D figures of their own bodies, begin to explore the dioramas of catastrophe.

„Sometimes we’re monsters, with very strange limbs, other times we’re dressed festively, screaming in silence and filling the sky with balloons. In any case, join us in this strange celebration! Trust us, the future will (still someday) end!“