„Откровения за преди началото на края“Инсталация

30.10 / 19:30 / ХАЛЕ 3

Идея и реализация: Ива Свещарова и Вили Прагер
Драматургичен консултант: Ивана Ивкович
Видео: Петя Иванова-Андреева
Обработка на снимков материал: Теодора Симова

Предсказания за апокалиптични събития, които биха довели до изчезване на човечеството или унищожаване на планетата, съществуват от векове. Пророчества за краха на света намираме както в различни религии, така и в множество конспиративни теории. „Ще има ли край на света? И какъв би бил този край?“ – са въпроси, които Ива Свещарова, Вили Прагер и целия екип на проекта си задават от много време насам, още преди света да заживее в друг ритъм поради пандемията. В търсене на отговорите им, те се насочват към различни разкази за края на света, визуални примери и интерпретации на темата в популярната култура. Чрез въвличането на над 300 вехнещи цветя в галерията, видеопрожекция и фотокомикс, авторите се опитват да си представят как би изглеждало едно апокалиптичното тяло, какви ще са неговите емоции и как ще звучи масовата психоза за разруха.

"Revelations before the beginning of the end"Installation

30.10 / 19:30 / Hale 3

Idea and realization: Iva Sveshtarova and Willy Prager
Dramaturgical consultant: Ivana Ivkovic
Video: Petya Ivanova-Andreeva
Photo processing: Teodora Simova

Predictions of apocalyptic events that would lead to the extinction of humanity or the destruction of the planet have existed for centuries. Prophecies of the end of the world are found in various religions, as well as in numerous conspiracy theories. ‘Will the world end?’ and ‘What would that end be?’ are questions that Iva Sveshtarova, Willy Prager and the entire project team have been asking themselves for a long time now, even before the world fell into a different rhythm due to the pandemic. In their search for answers, they turned to various stories about the end of the world, visual examples and interpretations of the topic in popular culture. By incorporating over 300 wilting flowers into the gallery, a video projection and a photo comic, the artists try to imagine what an apocalyptic body would look like, what its emotions would be, and what a mass psychosis of destruction would sound like.