Изложба и представяне на фотографска книга “Невъзможни действия” с автор Мартин Атанасов

29.10 / 19:30 / The Bookstore

Мартин Атанасов / АТАНАСОВ е визуален артист, базиран в София. През 2014 г. завършва Филмовата академия в Прага (FAMU), специалност Фотография. Работи в областта на фотокнигата. През последните години участва и развива различни проекти, свързани с фотография, книга и визуална антропология. Един от последните му проекти е „Природен индекс“ в колаборация с антрополога Константин Георгиев и политолога Юлия Роне.

“През 2020 Ясен Василев ме покани да документирам работен процес и да помисля върху фото-книга, свързана с физическото соло „Нутрикула“ и колективния пърформанс „Невъзможни действия“, в който десет изпълнители активират солото едновременно и така създават негови вариации. Така се появи това издание от процеса и в процеса. „НУТРИКУЛА/НЕВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ“ е фотокнига, импулс и отзвук. Изградена е от две основни меки книжни тела – едното разказва и показва солото „Нутрикула“, а второто ни пренася чрез селекция от кадри в процеса по правене и изпълнение на „Невъзможни действия“ в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.”

Exhibition and presentation of the photographic book ‘Impossible Actions’ with author Martin Atanasov

29.10 / 19:30 / The Bookstore

Martin Atanasov is a visual artist based in Sofia. In 2014 he graduated from the Film Academy in Prague (FAMU), majoring in Photography. He works in the field of photobooks. In recent years he has been involved in, and has developed various projects related to photography, book and visual anthropology. One of his latest projects is ‘Natural Index’, on which he collaborated with the anthropologist Konstantin Georgiev, and the political scientist Julia Rone.

„In 2020, Yassen Vassilev invited me to document a working process and to reflect on a photo-book related to the physical solo ’Nutricula’. It was presented alongside the collective performance ‘Impossible Actions’ in which ten performers activate the solo simultaneously and thus create variations of it.
‘NUTRICULA / IMPOSSIBLE ACTIONS is a photobook, an impulse and a response. It is constructed of two main paperbacks: one narrating and showcasing the Nutricula solo, and another presenting a selection of footage which takes us through the process of making and performing ‘Impossible Actions’ at DNA, a contemporary dance and performance space.“