Ателие WO MAN с Марион Дърова

06-07.11 / 10:00-12:30 / The Center

Ателието ще въведе участниците в практиката и метода на изграждане на пърформанса „WO MAN”. Ще се занимаваме с формални задачи и аспекти на танца и ще ги прилагаме в действие. Лишен от всякаква амбиция, този уъркшоп е възможност да споделя опорните точки на един работен процес, които неизбежно реферират към по-общи въпроси на танца и движението в контекста на съвременния танц и пърформанс.

Марион Дърова е режисьор и хореограф на свободна практика и преподавател по „Съвременни танцови техники” и „Сценично движение“ в Театрален колеж „Любен Гройс“. Завършила е „Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и едногодишната обучителна програма по съвременен танц „Dance Port Derida” през 2015 г. Работила е със Sidra Bell, Norman Douglas, United Cowboys, Liam Steel и други. Участвала е в спектаклите на Живко Желязков „Silent weapon” (номинация за Икар 2015), „Zen play”, “S inner” (ИКАР 2017), „Miss Julie”. ). Марион Дърова е хореограф и водещ в първото издание на „Хореографски серии“ на „ Театър АТОМ“ през 2018г. Нейни авторски представления са „Mainstream” (2016), “Trauma” (селектиран за българския шоукейс на европейския фестивал за съвременен танц и пърформанс “Аerowaves” 2017), “Corpus meum” (селектиран за „Антистатик“ 2020), „Hating machine”(участвал в „ACT фестивал“ 2019) и „WO MAN” (ИКАР 2020). Хореограф е на театралните представления „Нова библия“ на режисьора Иван Добчев и „Шум и Бяс“ на Малин Кръстев.

Atelier WO MAN with Marion Darova

06-07.11 / 10:00-12:30 / The Center

The workshop will introduce the participants to the practice and method of creating the performance „WO MAN“. We will deal with formal tasks and aspects of dance and put them into action. Devoid of any ambition, this workshop is an opportunity to share the mainstays of a working process that inevitably refer to more general questions of dance and movement in the context of contemporary dance and performance.

Marion Darova is a freelance director and choreographer and a lecturer of Contemporary Dance Techniques and Stage Movement at the Luben Groys Theatre College. She graduated in Philosophy at St. In 2015 she completed a one-year training program in contemporary dance „Dance Port Derida“. She has worked with Sidra Bell, Norman Douglas, United Cowboys, Liam Steel and others. She has participated in Zhivko Zhelyazkov’s performances „Silent weapon“ (nominated for Icarus 2015), „Zen play“, „S inner“ (IKAR 2017), „Miss Julie“. ). Marion Darova is the choreographer and presenter of the first edition of „Choreographic Series“ of „ATOM Theatre“ in 2018. Her original performances are „Mainstream“ (2016), „Trauma“ (selected for the Bulgarian showcase of the European festival of contemporary dance and performance „Aerowaves“ 2017), „Corpus meum“ (selected for „Antistatic“ 2020), „Hating machine“(participated in „ACT festival“ 2019) and „WO MAN“ (ICAR 2020). He choreographed the theatre performances „New Bible“ directed by Ivan Dobchev and „Noise and Frenzy“ by Malin Krastev.